LEX PLUS

V oblasti BOZP a PO zajišťujeme všestranné služby.

Jedná se zejména o následující činnosti:

- kontrolní činnost,

- školení všech kategorií pracovníků,

- zastupování před jakoukoliv zainteresovanou stranou,

- tvorbu a aktualizaci zákonnédokumentace (včetně provozních řádů a evakuačních plánů),

- poradenství,

- podporu v oblasti legislativy.

V oblasti životního prostředí zajišťujeme poradenskou a metodickou pomoc zahrnující zejména:

- chemické látky a směsi (školení zaměstnanců, zpracování pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při nakládání s chemickými látkami a směsmi),

- odpadové hospodářství (zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů, zpracování provozních řádů, vedení průběžné evidence, zpracování ročních hlášení, zařazení odpadů dle katalogu),

- ovzduší (zpracování provozních řádů a provozních evidencí, zpracování žádostí ohledně povolení a změny provozu zdroje znečišťování ovzduší, zpracování bilance organických rozpouštědel),

- vodní hospodářství (zpracování provozních a havarijních řádů, zpracování hlášení pro vodní bilanci, zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí, kontrola nakládání se závadnými látkami, zpracování poplatků),

- obalové hospodářství (zpracování čtvrtletního výkazu podle podkladů dodaných objednatelem),

- ekologickou újmu (zpracování příp. aktualizace základního hodnocení rizik ekologické újmy),

- prevenci závažných havárií (zpracování příp. aktualizace protokolárního záznamu o nezařazení/ zařazení provozovny do skupiny A nebo B),

- zajišťujeme pomoc při odstraňování zjištěných nedostatků.

Provádíme nezávislé audity v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí.